wersja polska
wersja angielska

Regulamin

Regulamin współpracy

Proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny +48 509 044 194.

 1. Za moment złożenia zamówienia uznaje się moment, w którym klient mailowo zaakceptuje wycenę tłumaczenia i regulamin.
 2. Strona przeliczeniowa to 1800 znaków tekstu źródłowego ze spacjami.
 3. Opłata liczona jest za każdą rozpoczętą stronę tekstu źródłowego.
 4. Wycena tłumaczenia wykonywana jest bezpłatnie na podstawie wysłanych dokumentów.
 5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Poznaniem Klient pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania tłumacza.
 6. Sposób zapłaty: płatność w terminie do 7 dni od wykonania zlecenia na podstawie otrzymanego rachunku.
 7. W przypadku tłumaczeń ustnych rozliczenie następuję za każdy rozpoczęty 4 godzinny blok pracy tłumacza. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
 8. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przeze mnie przed dokonaniem zapłaty - w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - uważane jest  za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 9. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia przenoszone są na Klienta bezpośrednio po zapłaceniu przez niego pełnej kwoty należności na podstawie wystawionego rachunku.
 10. Zobowiązuję się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zleconych do tłumaczenia jako poufnych i nie udostępniania ich w żaden sposób osobom trzecim.
 11. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało ode mnie zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.